1946-nen Gendai kanazukai: 3

移転しました。

(2019/12/29)

3

  • (*1) Hatsuon
  • (*2) Shin-kanazukai
  • (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.)
(*1) (*2) (*3)
kyuu kyuu kiu, kifu
gyuu gyuu giu
shuu shuu shiu, shifu
juu juu jiu, jifu, djiyuu
chuu chuu chiu
nyuu nyuu niu, nifu
hyuu hyuu hiu
byuu byuu biu
ryuu ryuu riu, rifu