1946-nen Gendai kanazukai: Maegaki

移転しました。

(2019/12/29)

Maegaki

  • Hitotsu. Kono kanazukai wa, Daitai, Gendai-go-on ni motozuite, Gendai-go wo kana de kaki-arawasu baai no Junsoku wo shimeshita mono de aru.
  • Hitotsu. Kono kanazukai wa, Shu to shite, Gendai-bun no uchi, Kougo-tai no mono ni Tekiyou suru.
  • Hitotsu. Genbun no kanazukai ni yoru Hitsuyou no aru mono, mata wa kore wo Henkou shigatai mono wa nozoku.