Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 9-shou (21)

移転しました。

(2019/11/24)

Dai 9-shou Hoshou

(Hoshou)

  • Dai 21-jou Seifu mata wa Seifu no Shitei suru mono wa, kono Houritsu oyobi kono Houritsu wo Shikou suru Houritsu ni motozuki, Kaku-Genryou-Busshitsu no Kaihatsu no tame sono Kengen wo okonau baai ni oite, Tochi ni kan-suru Kenri, Kougyou-ken mata wa Sokou-ken sono Ta no Kenri ni kan-shi, Kenrisha oyobi Kankeinin ni Sonshitsu wo ataeta baai ni oite wa, sorezore Houritsu de sadameru tokoro ni yori, Seitou na Hoshou wo okonawanakereba naranai.