Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 8-shou (20)

移転しました。

(2019/11/24)

Dai 8-shou Housha-sen ni yoru Shougai no Boushi

(Housha-sen ni yoru Shougai no Boushi-Sochi)

  • Dai 20-jou Housha-sen ni yoru Shougai wo Boushi shi, Koukyou no Anzen wo Kakuho suru tame, Housha-sei-Busshitsu oyobi Housha-sen-Hassei-Souchi ni kakaru Seisou, Hanbai, Shiyou, Sokutei-tou ni tai-suru Kiseki sonoTa Hoan oyobi Hoken-jou no sochi ni kan-shite-wa, Betsu ni Houritsu de sadameru.