Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 7-shou (17-19)

移転しました。

(2019/11/24)

Dai 7-Shou Tokkyo-Hatsumei-tou ni tai-suru Sochi

(Tokkyo-hou ni yoru Sochi)

  • Dai 17-jou Seifu wa, Genshi-ryoku ni kan-suru Tokkyo-Hatsumei ni tsuki, Koueki-jou-Hitsuyou ga aru to mitomeru toki wa, Tokkyo-hou (Shouwa 34-nen Houritsu Dai 121-gou) Dai 93-jou no Kitei ni yori Sochi suru mono to suru.

(Jouto-Seigen)

  • Dai 18-jou Genshi-ryoku ni kan-suru Tokkyo-Hatsumei, Gijutsu-tou no Kokugai-Ryuushutsu ni kakaru Keiyaku no Teiketsu wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori Seifu no okonau Kisei ni shitagawanakereba naranai.

(Shourei-kin-tou)

  • Dai 19-jou Seifu wa,Genshi-ryoku ni kan suru Tokkyo-Shutsugan ni kakaru Hatsumei mata wa Tokkyo-Hatsumei ni kan-shi, Yosan no Hanqi-nai ni oite Shourei-kin mata wa Shoukin wo Koufu suru koto ga dekiru.