Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 6-shou (14-16)

移転しました。

(2019/11/24)

Dai 6-shou Genshi-ro no Kanri

(Genshi-ro no Kensetsu-tou no Kisei)

  • Dai 14-jou Genshi-ro wo Kensetsu shiyou to suru mono wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori Seifu no okonau Kisei ni shitagawanakereba naranai. Kore wo Kaizou shi, mata wa Kadou shiyou to suru mono mo, Douyou to suru.
  • Dai 15-jou Genshi-ro wo Jouto shi, mata wa yuzuri-ukeyou to suru mono wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori Seifu no okonau Kisei ni shitagawanakereba naranai.
  • Dai 16-jou Mae 2-jou ni Kitei suru Kisei ni shitagatte Genshi-ro wo Kensetsu shi, Kaizou shi, Idou shi, mata wa yuzuri-uketa mono wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori, Sousa-Kaishi-mae ni Unten-Keikaku wo sadamete,Seifu no Kyoka wo ukenakereba naranai.