Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 5-shou (12-13)

移転しました。

(2019/11/24)

Dai 5-shou Kaku-Nenryou-Busshitsu no Kanri

(Kaku-Nenryou-Busshitsu ni kan-suru Kisei)

  • Dai 12-jou Kaku-Nenryou-Busshitsu wo Seisan shi, Yunyuu shi, Yushutsu shi, Shoyuu shi, Shoji shi, Jouto shi, yuzuri-uke, Shiyou shi, mata wa Yusou shiyou to suru mono wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori Seifu no okonau Kise ni shitagawanakereba naranai.

(Kaku-Nenryou-Busshitsu no Jouto-Meirei)

  • Dai 13-jou Seifu wa, Zenjou ni Kitei suru Kise wo okonau baai ni oite, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori, Kaku-Nenryou-Busshitsu wo Shoyuu shi, mata wa Shoji suru mono ni tai-shi, Jouto-saki oyobi Kakaku wo Shiji shite kore wo Jouto su-beki koto wo mei-zuru koto ga dekiru.