Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 4-shou (8-11)

移転しました。

(2019/10/22)

Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 4-shou Genshi-ryoku ni kan-suru Koubutsu no Kaihatsu-Shutoku

(Kougyou-hou no Tokurei)

  • Dai 8-jou: Kaku-Genryou-Busshitsu ni kan-suru Kougyou-Ken mata wa Sokou-Ken ni kan-shite wa, Betsu ni Houritsu wo motte, Kougyou-hou (Shouwa 25-nen Houritsu Dai 289-gou) no Tokurei wo sadameru mono to suru.

(Meirei oyobi Jouto-Meirei)

  • Dai 9-jou: Seifu wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori, sono Shitei suru mono ni tai-shi, Kaku-Genryou-Busshitsu wo kaitoru beki koto wo mei-ji, mata wa Kaku-Genryou-Busshitsu no Seisan-sha mata wa Shoyuu-sha mosihku wa Kanri-sha ni tai-shi, Seifu no Shitei suru mono ni Kaku-Genryou-Busshitsu wo Jouto su beki koto wo mei-zuru koto ga dekiru.

(Kaku-Genryou-Busshitsu no Kanri)

  • Dai 10-jou: Kaku-Genryou-Busshitsu no Yunyuu, Yushutsu, Jouto, Jouju oyobi Seiren wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori, Seifu no Shitei suru mono ni kagitte kore wo okonawashimeru mono to suru.

(Shourei-kin-tou)

  • Dai 11-jou: Seifu wa, Kaku-Genryou-Busshitsu no Kaihatsu ni Kiyo suru mono ni Tai-shi, Yosan no Hanqi-nai ni oite Shourei-kin mata wa Shoukin wo Koufu suru koto ga dekiru.