Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 2-shou (4-6)

移転しました。

(2019/10/22)

Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 2-shou Genshi-ryoku-Iin-kai

(Setchi)

  • Dai 4-jou: Genshi-ryoku-Riyou ni kan-suru kuni no Shisaku wo Keikaku-teki ni Suikou shi, Genshi-ryoku-Gyousei no Minshu-teki na Unqei wo hakaru tame, Naikaku-fu ni Genshi-ryoku-Iin-kai wo oku.

(Ninmu)

  • Dai 5-jou: Genshi-ryoku-Iin-kai wa, Genshi-ryoku-Riyou ni kan-suru Jikou (Anzen no Kakuho no uchi sono Jisshi ni kan-suru mono wo nozoku.) ni tsuite Kikaku shi, Shingi shi, oyobi Kettei suru.

(Soshiki, Unqei oyobi Kengen)

  • Dai 6-jou: Genshi-ryoku-Iin-kai no Soshiki, Unqei oyobi Kengen ni tsuite wa, Betsu ni Houritsu de sadameru.