Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.6-3.7)

移転しました。

(2019/10/22)

(Jimu-kyoku)

  • Dia 3-jou no 6: Kaigi ni, sono Jimu wo Shori saseru tame, Jimu-kyoku wo oku.
    • 2: Jimu-kyoku ni, Jimu-Kyokuchou sono Ta no Shokuin wo oku.
    • 3: Jimu-Kyokuchou wa, Kankyou-Daijin wo motte ateru.
    • 4: Jimu-Kyokuchou wa, Gichou no Mei wo uke, Mei wo uketa Naikaku-Kanbou-Fuku-Choukan-ho oyobi Naikaku-fu-Setchi-hou (Heisei 11-nen Houritsu Dai 89-gou) Dai 4-jou Dai 3-kou ni Kitei suru Jimu wo Buntan-Kanri suru Daijin taru Naikaku-Souri-Daijin no Kyouryoku wo ete, Kyokumu wo Shouri suru.

(Seirei e no Inin)

  • Dai 3-jou no 7: Kono Houritsu ni sadameru mono no hoka, Kaigi ni kan-shi Hitsuyou na Jikou wa, Seirei de sadameru.