Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.5)

移転しました。

(2019/10/22)

(Soshiki)

 • Dai 3-jou no 5: Kaigi wa, Gichou, Fuku-Gichou oyobi Giin wo motte Soshiki suru.
  • 2: Gichou wa, Naikaku-Souri-Daijin wo motte ateru.
  • 3: Fuku-Gichou wa, Naikaku-Kanbou-Choukan, Kankyou-Daijin, Naikaku-Kanbou-Choukan oyobi Kankyo-Daijin Igai no Kokumu-Daijin no uchi kara Naikaku-Souri-Daijin ga Shimei suru mono narabi ni Genshi-ryoku-Kisei-Iin-kai-Iin-chou wo motte ateru.
  • 4: Giin wa, tsugi ni kakageru mono wo motte ateru.
   • 1. Gichou oyobi Fuku-Gichou Igai no subete no Kokumu-Daijin narabi ni Naikaku-Kiki-Kanri-kan
   • 2. Naikaku-Kanbou-Fuku-Choukan, Kankyou-Fuku-Daijin moshiku wa Kankei-fu-shou no Fuku-Daijin, Kankyou-Daijin-Seimu-kan moshiku wa Kankei-fu-shou no Daijin-Seimu-kan mata wa Kokumu-Daijin Igai no Kankei-Gyousei-Kikan no Chou no uchi kara, Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei suru mono