Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.3-3.4)

移転しました。

(2019/10/01)

Dai 1-shou no 3 Genshi-ryoku-Bousai-Kaigi

(Setchi)

  • Dai 3-jou no 3: Naikaku ni, Genshi-ryoku-Bousai-Kaigi (Ika "Kaighi" to iu.) wo oku.

(Shoshou-Jimu)

  • Dai 3-jou no 4: Kaigi wa, tsugi ni kakageru Jimu wo tsukasadoru.
    • 1. Genshi-ryoku-Saigai-Taisaku-Shishin (Genshi-ryoku-Siagai-Taisaku-Tokubetsu-Sochi-hou) (Heisei 11-nen Houritsu Dai 156-gou) Dai 6-jou no 2 Dai 1-kou ni Genshi-ryoku-Saigai-Taisaku-Shishin wo iu.) ni motozuku Shisaku no Jisshi no Suishin sono hoka no Genshi-ryoku-Jiko) (Genshi-ro no Unten nado (Genshi-ryoku-Songai no Baishou ni kansuru Houritsu (Shouwa 36-nen Houritsu Dai 147-gou) Dai 2-jou Dai 1-kou ni Kitei suru Genshi-ro no Unten nado wo iu.)ni Kiin suru Jiko wo iu. Jigou ni oite onaji.) ga Hassei shita baai ni sonaeta Seifu no Sougou-teki na torikumi wo kakuho suru tame no Shisaku no Jisshi no Suishin
    • 2. Genshi-ryoku-Jiko ga Hassei shita baai ni oite Tasuu no Kankeisha ni yoru Chouki ni wataru Sougou-teki na torikumi ga Hitsuyou to naru Shisaku no Jisshi no Suishin