Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3-3.2)

移転しました。

(2019/10/01)

Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 1-shou Sousoku

(Teigi)

 • Dai 3-jou: Kono Houritsu ni oite tsugi ni kakageru Yougo wa, tsugi no Teigi ni shitagau mono to suru.
  • 1. "Genshi-ryoku" to wa, Genshi-kaku-Henkan no Katei ni oite Genshi-kaku kara Houshutsu sareru subete no Shurui no Enerugii wo iu.
  • 2. "Kaku-Nenryou-Busshitsu" to wa, Uran, Toriumu nado Genshi-kaku-Bunretsu no Katei ni oite Kou-Enerugii wo Houshutsu suru Busshitsu de atte, Seirei de sadameru mono wo iu.
  • 3. "Kaku-Genryou-Busshitsu" to wa, Uran-kou, Toriumu-kou sono hoka Kaku-Nenryou-Busshitsu no Genryou to naru Busshitsu de atte, Seirei de sadameru mono wo iu.
  • 4. "Genshi-ro" to wa, Kaku-Nenryou-Busshitsu wo Nenryou to shite Shiyou suru Souchi wo iu. Tadashi, Seirei de sadameru mono wo nozoku.
  • 5. "Housha-sen" to wa, Denji-ha mata wa Ryuushi-sen no uchi, Chokusetsu mata wa Kansetsu ni Kuuki wo Denri suru Nouryoku wo motsu mono de, Seirei de sadameru mono wo iu.

Dai 1-shou no 2 Genshi-ryoku-Kisei-Iin-kai

 • Dai 3-jou no 2: Genshi-ryoku-Riyou ni okeru Anzen no Kakuho wo hakaru tame, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori, Kankyou-shou no Gaikyoku to shite, Genshi-ryoku-Kisei-Iin-kai wo oku.