Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-2)

移転しました。

(2019/09/15)

Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 1-shou Sousoku

(Mokuteki)

  • Dai 1-jou: Kono Houritsu wa, Genshi-ryoku no Kenkyuu, Kaihatsu oyobi Riyou (Ika "Genshi-ryoku-Riyou" to iu.) wo Suishin suru koto ni yotte, Shourai ni okeru Enerugii-Shigen wo Kakuho shi, Gakujutsu no Shinpo to Sangyou no Shinkou to wo hakari, motte Jinrui-Shakai no Fukushi to Kokumin-Seikatsu no Suijun-Koujou to ni Kiyo suru koto wo Mokuteki to suru.

(Kihon-Houshin)

  • Dai 2-jou: Genshi-ryoku-Riyou wa, Heiwa no Mokuteki ni kagiri, Anzen no Kakuho wo mune to shite, Minshu-teki na Unqei no moto ni, Jishu-teki ni kore wo okonau mono to shi, sono Seika wo Koukai shi, susunde Kokusai-Kyouryoku ni shi-suru mono to suru.
    • 2: Zenkou no Anzen no Kakuho ni tsuite wa, Kakuritsu sareta Kokusai-teki na Kijun wo fumae, Kokumin no Seimei, Kenkou oyobi Zaisan no Hogo, Kankyou no Hozen narabi ni waga kuni no Anzen-Hoshou ni shi-suru koto wo Mokuteki to shite, okonau mono to suru.