Kyouiku-Kihon-hou: Dai 4-shou (18)

移転しました。

(2019/08/24)

Dai 4-shou: Hourei法令 no Seitei制定

  • Dai 18-jou: Kono Houritsu法律 ni Kitei規定 suru Sho-Joukou諸条項 wo Jisshi実施 suru tame, Hitsuyou必要 na Hourei法令 ga Seitei制定 sarenakereba naranai.