Kyouiku-Kihon-hou: Dai 3-shou (16-17)

移転しました。

(2019/08/24)

Dai 3-shou: Kyouiku-Gyousei教育行政

(Kyouiku-Gousei教育行政)

  • Dai 16-jou: Kyouiku教育 wa, Futou不当 na Shihai支配 ni fuku-suru koto naku, kono Houritsu法律 oyobi Ta no Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori okonawareru beki mono de ari, Kyouiku-Gyousei教育行政 wa, kuni to Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 to no Tekisetsu適切 na yaku-wari Buntan分担 oyobi Sougo相互 no Kyouryoku協力 no moto, Kousei公正 katsu Tekisei適正 ni okonawarenakereba naranai.
    • 2: Kuni wa, Zengoku-teki全国的 na Kyouiku教育 no Kikai-Kintou機会均等 to Kyouiku-Suijun教育水準 no Iji-Koujou維持向上 wo hakaru tame, Kyouiku教育 ni kan-suru Shisaku施策 wo Sougou-teki総合的 ni Sakuteki策定 shi, Jisshi実施 shinakereba naranai.
    • 3: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, sono Chiiki地域 ni okeru Kyouiku教育 no Shinkou振興 wo hakaru tame, sono Jitsujou実情 ni ou-jita Kyouiku教育 ni kan-suru Shisaku施策 wo Sakutei策定 shi, Jisshi実施 shinakereba naranai.
    • 4: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Kyoiku教育 ga Enkatsu円滑 katsu Keizoku-teki継続的 ni Jisshi実施 sareru you, Hitsuyou必要 na Zaisei-jou財政上 no Sochi措置 wo kou-jinakereba naranai.

(Kyouiku-Shinkou-Kihon-Keikaku教育振興基本計画)

  • Dai 17-jou: Seifu政府 wa, Kyouiku教育 no Shinkou振興 ni kan-suru Shisaku施策 no Sougou-teki総合的 katsu Keikaku-teki計画的 na Suishin推進 wo hakaru tame, Kyouiku教育 no Shinkou振興 ni kan-suru Shisaku施策 ni tsuite no Kihon-teki基本的 na Houshin方針 oyobi kou-zu beki Shisaku施策 sono Ta Hitsuyou必要 na Jikou事項 ni tsuite, Kihon-teki基本的 na Keikaku計画 wo sadame, kore wo Kokkai国会 ni Houkoku報告 suru to tomo ni, Koukyou公表 shinakereba naranai.
    • 2: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Zenkou前項 no Keikaku計画 wo Sanshaku参酌 shi, sono Chiiki地域 no Jitsujou実情 ni ou-ji, Tougai-Chihou-Koukyou-Dantai当該地方公共団体 ni okeru Kyouiku教育 no Shinkou振興 no tame no Shisaku施策 ni kan-suru Kihon-teki基本的 na Keikaku計画 wo sadameru you tsutomenakereba naranai.