Kunqyomi no Ichiran: "YA" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
ya 八家屋弥矢
yabureru 敗破 reru
yaburu ru
yado 宿
yadoru 宿 ru
yadosu 宿 su
yakata
yakeru keru
yaku ku
yama
yamai yamaï
yameru meru
yami
yamu mu
yanagi
yaqtsu tsu
yasashii 優易 shii
yaseru seru
yashinau u yashinaü
yashiro
yasui i
yasumaru maru
yasumeru meru
yasumu mu
yatou u yatoü
yawarageru rageru ya'warageru
yawaragu ragu ya'waragu
yawaraka 柔軟 raka ya'waraka
yawarakai 柔軟 rakai ya'warakai