Kunqyomi no Ichiran: "W" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
wa 我輪
wakai i
wakareru kareru
wakareru reru
wakaru karu
wakasu kasu
wakatsu katsu
wake
wakeru keru
waki
waku
waku 沸湧 ku
warabe
warau u waraü
ware
wareru reru
wari
waru ru
warui i
wasureru reru
wata 綿
watakushi
wataru ru
watashi
watasu su
waza 技業
wazawai i waza'waï
wazuka ka wa'zuka
wazurau 患煩 u wa'zuraü
wazurawasu wasu wa'zura'wasu