Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (8-10)

移転しました。

(2019/08/24)

Dai 2-shou Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本

(Shiritsu-Gakkou私立学校)

  • Dai 8-jou: Shiritsu-Gakkou私立学校 no yuu-suru ooyake no Seishitsu性質 oyobi Gakkou-Kyouiku学校教育 ni oite tatasu Juuyou重要 na yaku-wari ni kangami, kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, sono Jishu-sei自主性 wo Sonchou尊重 shi-tsutsu, Josei助成 sono Ta no Tekitou適当 na Houhou方法 ni yotte Shiritsu-Gakkou-Kyouiku私立学校教育 no Shinkou振興 ni tsutomenakereba naranai.

(Kyouin教員)

  • Dai 9-jou: Houritsu法律 ni sadameru Gakkou学校 no Kyouin教員 wa, Jiko自己 no Suukou崇高 na Shimei使命 wo fukaku Jikaku自覚 shi, taezu Kenkyuu研究 to Shuuyou修養 ni hagemi, sono Shokuseki職責 no Suikou遂行 ni tsutomenakereba naranai.
    • 2: Zenkou前項 no Kyouin教員 ni tsuite wa, sono Shimei使命 to Shokuseki職責 no Juuyou-sei重要性 ni kangami, sono mibun wa Sonchou尊重 sare, Taiguu待遇 no Tekise適正 ga ki-serareru to tomo ni, Yousei養成 to Kenkyuu研修 no Juujitsu充実 ga hakararenakereba naranai.

(Katei-Kyouiku家庭教育)

  • Dai 10-jou: Fubo父母 sono Ta no Hogo-sha保護者 wa, ko no Kyouiku教育 ni tsuite Dai-Ichigi-teki-Sekinin第一義的責任 wo yuu-suru mono de atte, Seikatsu生活 no tame ni Hitsuyou必要 na Shuukan習慣 wo mi-ni-tsukesaseru to tomo ni, Jiritsu-shin自立心 wo Ikusei育成 shi, Shinshin心身 no Chouwa調和 no toreta Hattatsu発達 wo hakaru you tsutomeru mono to suru.
  • 2: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Katei-Kyouiku家庭教育 no Jushu--sei自主性 wo Sonchou尊重 shi-tsutsu, Hogo-sha保護者 ni tai-suru Gakushuu学習 no Kikai機会 oyobi Jouhou情報 no Teikyou提供 sono Ta no Katei-Kyouiku家庭教育 wo Shien支援 suru tame ni Hitsuyou必要na Shisaku施策 wo kou-zuru you tsutomenakereba naranai.