Kunqyomi no Ichiran: "TS" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
tsu
tsu'zukeru keru
tsu'zuku ku
tsu'zumi
tsuba
tsubasa
tsubo
tsubu
tsubureru reru
tsubusu su
tsuchi
tsuchikau u tsuchikaü
tsudou u tsudoü
tsugeru geru
tsugi
tsugu 接次継 gu
tsugunau u tsugunaü
tsuieru eru tsuïeru
tsuiyasu yasu tsuïyasu
tsuka
tsukaeru eru tsukaëru
tsukamaeru maeru tsukamaëru
tsukamaru maru
tsukareru reru
tsukaru karu
tsukasu kasu
tsukau 使遣 u tsukaü
tsukawasu wasu tsuka'wasu
tsukeru 付就漬着 keru
tsuki
tsukiru kiru
tsuku 付就着突 ku
tsukue
tsukurou u tsukuroü
tsukuru 作創造 ru
tsukusu kusu
tsuma
tsumaru maru
tsume
tsumeru meru
tsumetai tai
tsumi
tsumoru moru
tsumu 摘積詰 mu
tsumu
tsumugu gu
tsuna
tsune
tsuno
tsunoru ru
tsura
tsuranaru naru
tsuraneru neru
tsuranuku ku
tsureru reru
tsuru 弦鶴
tsuru ru
tsurugi
tsutaeru eru tsutaëru
tsutanai i
tsutau u tsutaü
tsutawaru waru tsuta'waru
tsutomaru 務勤 maru
tsutomeru 努務勤 meru
tsutsu
tsutsumi
tsutsumu mu
tsutsushimu 慎謹 mu
tsuya
tsuyoi i
tsuyomaru maru
tsuyomeru meru
tsuyu