Kyouiku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-4)

移転しました。

(2019/08/24)

Dai 1-shou: Kyoiku教育 no Mokuteki目的 oyobi Rinen理念

(Kyouiku教育 no Mokuteki目的)

 • Dai 1-jou: Kyouiku教育 wa, Jinkaku人格 no Kansei完成 wo mezashi, Heiwa平和 de Minshu-teki民主的 na Kokka国家 oyobi Shakai社会 no Keisei-sha形成者 to shite Hitsuyou必要 na Shishitsu資質 wo sonaeta Shinshin心身 tomo ni Kenkou健康 na Kokumin国民 no Ikusei育成 wo ki-shite okonawarenakereba naranai.

(Kyouiku教育 no Mokuhyou目標)

 • Dai 2-jou: Kyouiku教育 wa, sono Mokuteki目的 wo Jitsugen実現 suru tame, Gakumon学問 no Jiyuu自由 wo Sonchou尊重 shitsutsu, tsugi ni kakageru Mokuhyou目標 wo Tassei達成 suru you okonawareru mono to suru.
  • 1. Haba-hiroi Chishki知識 to Kyouyou教養 wo mi ni tsuke, Shinri真理 wo motomeru Taido態度 wo yashinai, yutaka na Joushou情操 to Doutoku-shin道徳心 wo tsuchikau to tomo ni, sukoyaka na Shintai身体 wo yashinau koto.
  • 2. Kojin個人 no Kachi価値 wo Sonchou尊重 shite, sono Nouryoku能力 wo nobashi, Souzou-sei創造性 wo tsuchikai, Jishu自主 oyobi Jiritsu自律 no Seishin精神 wo yashinau to tomo ni, Shokugyou職業 oyobi Seikatsu生活 to no Kanren関連 wo Juushi重視 shi, Kinrou勤労 wo omon-zuru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 3. Seigi正義 to Sekinin責任, Danjo男女 no Byoudou平等, Jita自他 no Keiai敬愛 to Kyouryoku協力 wo omon-zuru to tomo ni, Kyoukyou公共 no Seishin精神 ni motozuki, Shutai-teki主体的 ni Shakai社会 no Keisei形成 ni Sanga参画 shi, sono Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 4. Seimei生命 wo toutobi, Shizen自然 wo Taisetsu大切 ni shi, Kankyou環境 no Hozen保全 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 5. Dentou伝統 to Bunka文化 wo Sonchou尊重 shi, sorera wo hagukunde kita waga kuni to Kyoudo郷土 wo ai-suru to tomo ni, Takoku他国 wo Sonchou尊重 shi, Kokusai-Shakai国際社会 no Heiwa平和 to Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.

(Shougai-Gakushuu生涯学習 no Rinen理念)

 • Dai 3-jou: Kokumin国民-hitori-hitori ga, Jiko自己 no Jinkaku人格 wo migaki, yutaka na Jinsei人生 wo okuru koto ga dekiru you, sono Shougai生涯 ni watatte, arayuru Kikai機会ni, arayuru Basho場所 ni oite Gakushuu学習 suru koto ga deki, sono Seika成果 wo Tekisetsu適切 ni ikasu koto no dekiru Shakai社会 no Jitsugen実現 ga hakararenakereba naranai.

(Kyouiku教育 no Kikai-Kintou機会均等)

 • Dai 4-jou: subete Kokumin国民 wa, hitoshiku, sono Nouryouk能力 ni ou-jita Kyouiku教育 wo ukeru Kikai機会 wo ataerarenakereba narazu, Jinshu人種, Shinjou信条, Seibetsu性別, Shakai-teki-mibun社会的身分, Keizai-teki-Chii経済的地位 mata wa Monchi門地 ni yotte, Kyouiku-jou-Sabetsu教育上差別 sarenai.
  • 2: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Shougai障害 no aru mono ga, sono Shougai障害 no Joukyou状態 ni ou-ji, Juubun十分 na Kyouiku教育 wo ukerareru you, Kyouiku-jou-Hitsuyou教育上必要 na Shien支援 wo kou-jinakereba naranai.
  • 3: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Nouryou能力 ga aru ni mo kakawarazu, Keizai-teki-Riyuu経済的理由 ni yotte Shuugaku修学 ga Konnan困難 na mono ni tai-shite, Shougaku奨学 no Sochi措置 wo kou-jinakereba naranai.