Kunqyomi no Ichiran: "TO" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
to 十戸
tobasu basu
tobira
toboshii shii
tobu 跳飛 bu
todokeru keru
todokooru ru todokoöru
todoku ku
togeru geru
togu gu
toi i toï
tojiru jiru to'jiru
tokasu 溶解 kasu
tokeru 溶解 keru
toki
toko 常床
tokoro
toku 溶解説 ku
tomaru 止泊留 maru
tomeru 止泊留 meru
tomi
tomo 供共友
tomonau u tomonaü
tomu mu
tomurau u tomuraü
tonaeru eru tonaëru
tonari
tonaru ru
tono 殿
too to'o
tooi i toöi
tooru ru toöru
toosu su toösu
tora
toraeru eru toraëru
toraeru raeru toraëru
torawareru rawareru tora'wareru
tori
toru 取執捕採撮 ru
toshi
totonoeru 整調 eru totonoëru
totonou 整調 u totonoü
totsugu gu
tou u toü
touge tøuge
toutobu 尊貴 bu tøütobu
toutoi 尊貴 i tøütoi
tozasu zasu