Kunqyomi no Ichiran: "SU" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
su 州巣酢
suberu 滑統 ru
subete te
sudeni ni
sue su'e
sueru eru su'eru
sugata 姿
sugi
sugiru giru
sugosu gosu
sugureru reru
sui i
suji su'ji
sukasu kasu
suke
sukeru keru
suki
sukoshi shi
sukoyaka yaka
suku 好透 ku
sukunai nai
sukuu u sukuü
sumasu 済澄 masu
sumau mau sumaü
sumi 墨炭隅
sumiyaka yaka
sumu 住済澄 mu
suna
sureru reru
suru 刷擦 ru
surudoi i
suso
susumeru 勧薦進 meru
susumu mu
sutareru reru
sutaru ru
suteru teru
suu u suü
suwaru ru
suwaru waru
suzu
suzumu mu
suzushii shii