Nippon-koku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

移転しました。

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 10-shou: Saikou-Houki最高法規 (92-95)

  • Dai 97-jou: Kono Kenpou憲法 ga Nippon-Kokumin日本国民 ni Hoshou保障 suru Kihon-teki-Jinken基本的人権 wa, Jinrui人類 no Tanen多年 ni wataru Jiyuu-Kakutoku自由獲得 no Doryoku努力 no Seika成果 de atte, korera no Kenri権利 wa, Kako過去 ikuta no Shiren試錬 ni tae, Genzai現在 oyobi Shourai将来 no Kokumin国民 ni tai-shi, okasu koto no dekinai Eikyuu永久 no Kenri権利 to shite Shintaku信託 sareta mono de aru.
  • Dai 98-jou: Kono Kenpou憲法 wa, kuni no Saikou-Houki最高法規 de atte, sono Jouki条規 ni han-suru Houritsu法律, Meirei命令, Shouchoku詔勅 oyobi Kokumu国務 ni kan-suru sono Ta no Koui行為 no Zenbu全部 mata wa Ichibu一部 wa, sono Kouryoku効力 wo yuu-shinai.
    • 2: Nippon-koku日本国 ga Teiketsu締結 shita Jouyaku条約 oyobi Kakuritsu確立 sareta Kokusai-Houki国際法 wa, kore wo Seijitsu誠実 ni Junshu遵守 suru koto wo Hitsuyou必要 to suru.
  • Dai 99-jou: Tennou天皇 mata wa Sesshou摂政 oyobi Kokumu-Daijin国務大臣, Kokkai-Giin国会議員, Saiban-kan裁判官 sono Ta no Koumu-in公務員 wa, kono Kenpou憲法 wo Sonchou尊重 shi Yougo擁護 suru Gimu義務 wo ou.