Kunqyomi no Ichiran: "SO" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
sodateru teru
sodatsu tsu
sode
soeru eru soëru
soko
sokonau nau sokonaü
sokoneru neru
somaru maru
someru 初染 meru
somukeru keru
somuku ku
sonaeru 供備 eru sonaëru
sonawaru waru sona'waru
sono
sora
sorasu rasu
soru ru
sosogu gu
sosonokasu su
soto
sou 沿添 u soü
sourou søurøü