Nippon-koku Kenpou: Dai 9-shou (96)

移転しました。

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 9-shou: Kaisei改正 (92-95)

  • Dai 96-jou: Kono Kenpou憲法 no Kaisei改正 wa, Kaku-Giin各議院 no Sou-Giin総議員 no San-bun三分 no Ni Ijou以上 no Sansei賛成 de, Kokkai国会 ga, kore wo Hatsugi発議 shi,Kokumin国民 ni Teian提案 shite sono Shounin承認 wo henakereba naranai. Kono Shounin承認 ni wa, Tokubetsu特別 no Kokumin-Touhyou国民投票 mata wa Kokkai国会 no sadameru Senkyo選挙 no Sai okonawareru Touhyou投票 ni oite, sono Ka-Hansuu過半数 no Sanksei賛成 wo Hitsuyou必要 to suru.
    • 2: Kenpou-Kaisei憲法改正 ni tsuite Zenkou前項 no Shounin承認 wo heta toki wa, Tennou天皇 wa, Kokumin国民 no na de, kono Kenpou憲法 to Ittai一体 wo nasu mono to shite, tadachi ni kore wo Koufu公布 suru.