Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
shiawase se shia'wase
shiba
shibaru ru
shiboru 搾絞 ru
shibu
shibui i
shiburu ru
shigeru ru
shiiru iru shiïru
shiitageru geru shiïtageru
shika 鹿
shikaru ru
shiku ku
shima
shimaru 絞締閉 maru
shimeru 占絞締閉 meru
shimeru 湿 ru
shimesu 湿示 su
shimi mi
shimiru miru
shimo 下霜
shina
shinobaseru baseru
shinobu bu
shinu nu
shio 塩潮 shiö
shiraberu 調 beru
shiri
shirizokeru 退 keru
shirizoku 退 ku
shiro 代城白
shiroi i
shiru
shiru ru
shirushi
shirusu su
shita 下舌
shitagaeru eru shitagaëru
shitagau u shitagaü
shitashii shii
shitashimu shimu
shitataru ru
shitau u shitaü
shizu shi'zu
shizuka ka shi'zuka
shizuku shi'zuku
shizumaru 鎮静 maru shi'zumaru
shizumeru 沈鎮静 meru shi'zumeru
shizumu mu shi'zumu