Nippon-koku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

移転しました。

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 8-shou: Chihou-Jichi地方自治 (92-95)

  • Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Soshiki組織 oyobi Unqei運営 ni kan-suru Jikou事項 wa, Chihou-Jichi地方自治 no Honshi本旨 ni motozuite, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 ni wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, sono Giji-Kikan議事機関 to shite Gikai議会 wo Setchi設置 suru.
    • 2: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Chou, sono Gikai議会 no Giin議員 oyobi Houritsu法律 no sadameru sono Ta no Riin吏員 wa, sono Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Juumin住民 ga, Chokusetsu直接 kore wo Senkyo選挙 suru.
  • Dai 94-jou: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, sono Zaisan財産 wo Kanri管理 shi, Jimu事務 wo Shori処理 shi, oyobi Gyousei行政 wo Shikkou執行 suru Kenqnou権能 wo yuu-shi, Houritsu法律 no Hanqi-nai範囲内 de Jourei条例 wo Seitei制定 suru koto ga dekiru.
  • Dai 95-jou: Ichi no Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 nomi ni Tekiyou適用 sareru Tokubetsu-hou特別法 wa, Houritsu法律 no sdameru tokoro ni yori, sono Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Juumin住民 no Touhyou投票 ni oite sono Ka-Hansuu過半数 no Doui同意 wo enakereba, Kokkai国会 wa, kore wo Seitei制定 suru koto ga dekinai.