Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
o 小尾緒雄 'o
obi
obiru biru
obiyakasu kasu
oboeru eru
oboreru reru
ochiiru ru
ochiru chiru
odayaka yaka
odokasu kasu
odori ri 'odori
odorokasu kasu
odoroku ku
odoru 踊躍 ru 'odoru
odosu su
oeru eru 'oëru
ogamu mu 'ogamu
oginau u oginaü
ogosoka ka
oiru iru
oka 'oka
okasu 侵冒犯 su 'okasu
oki 'oki
okiru kiru
okonau u okonaü
okoru 怒興 ru
okoru koru
okosu su
okosu kosu
okotaru ru
oku
oku ku
okurasu rasu
okureru 後遅 reru
okuru 贈送 ru
omo 主面
omoi i
omomuki
omomuku ku
omote 表面
omou u omoü
on
onaji ji
oni
onna 'onna
onoono
onore
oo
ooi i oöi
ooini ini oöini
ookii kii oökii
oose se oöse
oou u oöü
ooyake oöyake
oqto 'oqto
ore
oreru reru 'oreru
ori 'ori
oriru 下降 riru
oroka ka
oroshi
orosu 下降 rosu
orosu su
oru ru 'oru
oru ru
osaeru eru osaëru
osaeru saeru osaëru
osamaru 修収治 maru 'osamaru
osameru 修収治納 meru 'osameru
osanai i 'osanai
oshieru eru 'oshiëru
oshii shii 'oshii
oshimu shimu 'oshimu
osoi i
osore
osoreru 恐畏 reru
osoroshii roshii
osou u osoü
osowaru waru 'oso'waru
osu su
osu su 'osu
osu 'osu
oto
otoko 'otoko
otoroeru eru otoroëru
otoru ru
otoshiireru reru
otosu tosu
otouto
otozureru reru oto'zureru
ou 生負追 u
ougi øügi
owaru waru 'o'waru
oya
oyobi bi
oyobosu bosu
oyobu bu
oyogu gu