Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

移転しました。

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 6-shou: Shihou司法 (81-82)

  • Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則 mata wa Shobun処分 ga Kenpou憲法 ni Tekigou適合 suru ka shinai ka wo Kettei決定 suru kengen権限 wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho終審裁判所 de aru.
  • Dai 82-jou: Saiban裁判 no Taishin対審 oyobi Hanketsu判決 wa, Koukai-Houtei公開法廷 de kore wo okonau.
    • 2: Saiban-sho裁判所 ga, Saiban-kan裁判官 no Zenqin-Itchi全員一致 de, ooyake no Chitsujo秩序 mata wa Zenryou善良 no Fuuzoku風俗 wo gai-suru osore ga aru to keq- shita baai ni wa, Taishin対審 wa, Koukai公開 shinai de kore wo okonau koto ga dekiru. Tadashi, Seiji-Hanzai政治犯, Shuppan出版 ni kan-suru Hanzai犯罪 mata wa kono Kenpou-Dai-3-shou憲法第三章 de Hoshou保障 suru Kokumin国民 no Kenri権利 ga Mondai問題 to natte iru Jiken事件 no Taishin対審 wa, tsune ni kore wo Koukai公開 shinakereba naranai.