Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/01/05)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
nugeru geru
nugu gu
nuguu u nuguü
nukaru karu
nukasu kasu
nukeru keru
nuku ku
numa
nuno
nuru ru
nushi
nusumu mu
nuu u nuü