Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/01/05)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
ma 真間
maboroshi
machi 町街
mado
madou u madoü
mae maë
magaru garu
mageru geru
magirasu rasu
magirawashii rawashii magira'washii
magirawasu rawasu magira'wasu
magireru reru
mago
mai maï
mairu ru ma'iru
majieru eru majiëru
majiru 交混 jiru
majiwaru waru maji'waru
makanau u makanaü
makaseru seru
makasu 任負 su
makeru keru
maki 巻牧
makoto
maku ku
makura
mame
mamoru ru
manabu bu
manako
maneku ku
manukareru reru
maqtaku ku
maru
marui 丸円 i
marumeru meru
masa
masaru ru
masu
masu su
mata 又股
matataku ku
mato
matsu tsu
matsu
matsuri ri
matsurigoto
matsuru ru
mau u maü
mawari ri ma'wari
mawaru ru ma'waru
mawasu su ma'wasu
mayou u mayoü
mayu 眉繭
mazaru 交混 zaru
mazeru 交混 zeru
mazushii shii ma'zushii