Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/01/05)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
kubaru ru
kubi
kuchi
kuchibiru
kuchiru chiru
kuda
kudakeru keru
kudaku ku
kudaru ru
kudasaru saru
kudasu su
kuiru iru
kujira ku'jira
kuki
kuma
kumi
kumo
kumoru ru
kumu 組酌 mu
kuni
kura 倉蔵
kuraberu beru
kurai kura'i
kurai i
kurasu rasu
kurau rau kuraü
kurenai kurena'i
kureru reru
kuro
kuroi i
kuru ru
kuru ru
kuruma
kuruoshii oshii kuruöshii
kurushii shii
kurushimeru shimeru
kurushimu shimu
kuruu u kuruü
kusa
kusai i
kusarasu rasu
kusareru reru
kusari
kusaru ru
kuse
kushi
kusuri
kutsu
kutsugaeru ru kutsugaëru
kutsugaesu su kutsugaësu
kuu u kuü
kuwa ku'wa
kuwadateru teru ku'wdateru
kuwaeru eru ku'waëru
kuwashii shii ku'washii
kuwawaru waru ku'wa'waru
kuyamu yamu
kuyashii shii
kuzu ku'zu
kuzureru reru ku'zureru
kuzusu su ku'zusu