Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (26-30)

移転しました。

(2019/02/12)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 3-shou: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (26-30)

 • Dai 26-jou: Subete Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, sono Nouryoku能力 ni ou-jite, hitoshiku Kyouiku教育 wo ukeru Kenri権利 wo yuu-suru.
  • 2: Subete Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, sono Hogo保護 suru Shijo子女 ni Futsuu-Kyouiku普通教育 wo ukesaseru Gimu義務 wo ou. Gimu-Kyouiku義務教育 wa, kore wo Mushou無償 to suru.
 • Dai 27-jou: Subete Kokumin国民 wa, Kinrou勤労 no Kenri権利 wo yuu-shi, Gimu義務 wo ou.
  • 2: Chingin賃金, Shuugyou-Jikan就業時間, Kyuusoku休息 sono Ta no Kinrou-Jouken勤労条件 ni kan-suru Kijun基準 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • 3: Jidou児童 wa, kore wo Kokushi酷使 shite wa naranai.
 • Dai 28-jou: Kinrou-sha勤労者 no Danketsu団結 suru Kenri権利 oyobi Dantai-Koushou団体交渉 sono Ta no Dantai-Koudou団体行動 wo suru Kenri権利 wa, kore wo Hoshou保障 suru.
 • Dai 29-jou: Zaisan-ken財産権 wa, kore wo okashite wa naranai.
  • 2: Zaisan-ken財産権 no Naiyou内容 wa, Koukyou公共 no Fukushi福祉 ni Tekigou適合 suru you ni, Houritsu法律 de kore wo sadameru
  • 3: Shiyuu-Zaisan私有財産 wa, Seitou正当 na Hoshou補償 no moto ni, kore wo Koukyou公共 no tame ni mochiiru koto ga dekiru.
 • Dai 30-jou: Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, Nouzei納税 no Gimu義務 wo ou.