Shuusei Hebon-shiki

移転しました。

(2018/09/01)

  Shuusei Hebon-shiki wo Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou wa Eigo no Saito (=site)*1 de miru koto ga deki-masu. PDF no "Japanese Kana romanization" wo mite kudasai.

Teeburu (=Table) 1

[+A] [+I] [+U] [+E] [+O]
a i u e o
[K+] ka ki ku ke ko
[K+"] ga gi gu ge go
[S+] sa shi su se so
[S+"] za ji zu ze zo
[T+] ta chi tsu te to
[T+"] da ji zu de do
[N+] na ni nu ne no
[H+] ha hi fu he ho
[H+"] ba bi bu be bo
[H+'] pa pi pu pe po
[M+] ma mi mu me mo
[Y+] ya yu yo
[R+] ra ri ru re ro
[W+] wa o
 • Shitasen no tsuzuri wa Kunrei Dai 2-hyou

Teeburu 2

[a] [i] [u] [e] [o] [ya] [yu] [yo]
[KI] (kye) kya kyu kyo
[KI"] (gye) gya gyu gyo
[KU] (kwa) (kwi) (kwe) (kwo)
[KU"] (gwa) (gwi) (gwe) (gwo)
[SI] (she) sha shu sho
[SI"] (je) ja ju jo
[TI] (che) cha chu cho
[TI"] (je) ja ju jo
[TU] (tsa) (tsi) (tse) (tso)
[TE] ti (tyu)
[TE"] di (dyu)
[TO] tu
[TO"] du
[NI] (nye) nya nyu nyo
[HI] (hye) hya hyu hyo
[HI"] (bye) bya byu byo
[HI'] (pye) pya pyu pyo
[HU] (fa) (fi) (fe) (fo) (fyu)
[MI] (mye) mya myu myo
[I] (ye)
[RI] (rye) rya ryu ryo
[U] (wi) (we) wo
[U"] (vu) (va) (vi) (ve) (vo)
 • Shitasen no tsuzuri wa Kunrei Dai 2-hyou
 • Kakko-nai no tsuzuri wa Kunresi-shiki ni fukumarenai.

Teeburu 3

[+A A] [+I I] [+U U] [+E E] [+O U] [+O O]

Teeburu 4

[+a A] [+i I] [+u U] [+e E] [+o U] [+o O]

Chuushaku

 • 1. Fuzoku-go [HA][HE] wa "wa", "e" to tsuzuru.
 • 2. Hatsuon [N~] wa tsune ni "n" to tsuzuru.
  • [SA N~ BU MA TI] → Sanbumachi
  • [SI N~ ME I SA KI] → Shinmei Saki
  • [MI NA MI KE SE N~ NU MA E KI] → Minamikesennuma Eki
  • [NA N~ BA E KI] → Nanba Eki
  • [A KI TA SIyo U NE N~ KA N^ BE TU SIyo] → Akita Shōnen Kanbetsusho
  • [TE N~ PA KU KU] → Tenpaku Ku
 • 3. Hatsuon [N~] ga "a, ā, i, ī, u, ū, e, ē, o, ō, n" no mae ni kuru toki wa, "n" no ushiro ni Aposutorofi (=Apostrofe) wo oku.
  • [SI N~ O O KU BO] → Shin'ōkubo
  • [O O BA N~ YA] → Ōban'ya
  • [NA N~ YO U SI] → Nan'yō Shi
 • 4. Sokuon [tu] wa, "kk" no you ni uchiro no Shiin-ji wo kasaneru. Tadashi "sh, ch, ts" no mae no Sokuon wa, "ssh, tch, tts" to naraberu.
  • [KA tu TA SA KI] → Katta Saki
  • [HA tu TIyo U BO RI] → Hatchōbori
  • [HO tu KA I DO U] → Hokkai Dô
  • [SA tu PO RO SI] → Sapporo Shi
  • [HA tu TUa KI] → Hattsaki
 • 5. Chouon ni wa Makuron (=Macron) wo tsukau. Tadashi, "ī" wa, "ii" to tsuzutte mo yoi. Chouon ni naranai Boin-ji no narabi wa Aposutorofi de kugitte mo yoi. Mata, "ei" wa "ei" to tsuzuru.
  • [HO U RA I TIyo U] → Hōraichō
  • [RIyu U GA SA KI SI] → Ryūgasaki Shi
  • [HO SO O] → Hoso'o
  • [O O SA KA SI] → Ōsaka Shi
  • [NI I GA TA KE N~] → Niigata Ken
  • [KO U KU U JI E I TA I MA TU SI MA KI TI] → Kōkū Jieitai Matsushima Kichi
 • 6. Chouon no Kigou wa, Yunikoodo (=Unicode) de Shiyou-Kanou.
  • Ā(U+0100), ā(U+0101), Ī(U+012A), ī(U+012B), Ū(U+016A), ū(U+016B), Ē(U+0112), ē(U+0113), Ō(U+014C), ō(U+014D)
 • 7. Oomoji to komoji no tsukai-wake wa Tekisetsu ni okonau.