Diacritical Mark no Nyuuryoku

移転しました。

(2018/08/01)

  Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawazaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shoukai shi-masu. Nao, kono Kiji wa HTML5 no Nyuuryoku-hou wo tsukatte i-masu.

UCS HTML4 HTML5 UCS HTML4 HTML5
 U+00C2  â U+00E2 â
Ā U+0100 Ā Ā ā U+0101 ā ā
Ď U+010E Ď Ď ď U+010F ď ď
Đ U+0110 Đ Đ đ U+0111 đ &dstoke;
È U+00C8 È è U+00E8 è
Ê U+00CA Ê ê U+00EA ê
Ë U+00CB Ë ë U+00EB ë
Ē U+0112 Ē Ē ē U+0113 ē ē
Î U+00CE Î î U+00EE î
Ï U+00CF Ï ï U+00EF ï
Ī U+012A Ī Ī ī U+012B ī ī
Ñ U+00D1 Ñ ñ U+00F1 ñ
Ò U+00D2 Ò ò U+00F2 ò
Ô U+00D4 Ô ô U+00F4 ô
Ö U+00D6 Ö ö U+00F6 ö
Ø U+00D8 Ø ø U+00F8 ø
Ō U+014C Ō Ō ō U+014D ō ō
Š U+0160 Š Š š U+0161 š š
Ť U+0164 Ť Ť ť U+0165 ť ť
Ŧ U+0166 Ŧ Ŧ ŧ U+0167 ŧ &tstoke;
Û U+00DB Û û U+00FB û
Ü U+00DC Ü ü U+00FC ü
Ū U+016A Ū Ū ū U+016B ū ū
Ž U+017D Ž Ž ž U+017E ž ž

  Sorezore no Kigou ga omo ni tsukawareru Roomaji-Houshiki wo Shoukai shi-masu. Toku ni Shoukai sarete inai mono wa Kunrei-shiki ni naratta tsuzuri ni nari-masu.

Circumflex, Macron

  Circumflex to Macron wa, Chouon no shirushi desu, Kunrei-shiki de wa Circumflex ga tsukaware, Hebon-shiki de wa Macron ga tsukaware-masu. 99-shiki de wa, temae no Boin-ji wo narabe-masu.

Kana-Moji [A -] [E -] [I -] [O -] [U -]
Kunrei â ê î ô û
Hebon ā ē ī ō ū
99-shiki aa ee ii oo uu

Tilde

  Tilde wa Haneru oto wo Meikaku ni suru tame no shirushi desu. Shin-Nippon-shiki de "ñ" wo tsukai-masu. Shiin-ji no temae de wa "n" de mo magirawashiku nai no de, "n" ga kawari ni tsukaware-masu.
  Kunrei-shiki de wa Boin-ji to "y" no temae no toki dake "'" (Aphostrophe) wo tsukai-masu. Kono blog de wa "'" (Aphostrophe) da to habukareru osore ga aru no de, "q" wo tsukatte i-masu.

Kana-Moji [A NI] [A N~ I]
Shin-Nippon ani añi
Kunrei ani an'i
(q) ani anqi

Caron

  Caron wa Kougai-ka no shirushi desu. Kougai-ka to wa, ushiro no "i" ya "y" kara Eikyou wo ukete Shiin wo Hatsuon suru toki no shita no Ichi ga Haguki ni chikaku naru Genshou desu.

Kana-Moji [SI] [TI] [SI"] [TI"]
(Caron) ši ťi ži ďi
Nippon si ti zi di
Kunrei si ti zi zi
Shin-Nippon si ci zi zi
Hebon shi chi ji ji

  Kunrei-shiki de wa, "š, ť, ž ď" wo "s, t, z, z" de arawashi-masu. Kore ni Tai-shite, Nippon-shiki de wa "s, t, z, d" de arawashi-masu. Sara ni, Shin-Nippon-shiki de wa "s, c, z, z" desu. Soshite, Hebon-shiki de wa, "sh, ch, j, j" desu.

Stroke

  Stroke wa Hasatsu-ka no shirushi desu. Hasatsu-ka to wa, Haretsu suru Shiin ga ushiro no "i" ya "u" ya "y" kara Eikyou wo ukete Masatsu wo tomonau Shiin ni Henka suru Genshou desu. Kono Shiin wo Hasatsu-on to yobi-masu.

Kana-Moji [TU] [TIya] [TIyo] [TIyu]
(Stroke) ŧu ŧya ŧyo ŧyu
Kunrei tu tya tyo tyu
Shin-Nippon cu cya cyo cyu
Hebon tsu cha cho chu
Kana-Moji [TU"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu]
(Stroke) đu đya đyo đyu
Nippon du dya dyo dyu
Kunrei zu zya zyo zyu
Hebon zu ja jo ju

  Kunrei-shiki de wa, "ŧ, đ" wo "t, z" de arawashi-masu. Kore ni Tai-shi, Nippon-shiki de wa, "t, d" de arawashi-masu. Sara ni, Shin-Nippon-shiki de wa, "c, z" desu. Soshite, Hebon-shiki de wa, "ŧu, đu" ga "tsu, zu" de, "ŧy, đy" ga "ch, j" ni nari-masu.

Slash, Umlaut

  Slash to Umlaut wa Rekishi-teki kanazukai de wa Kubetsu dekite ita Kanji-on wo Gendai kanazukai de mo Kubetsu suru tame no shirushi desu. [A] kara [O] ni Henaka shita mono ni wa Slash wo tsukai, [E] kara [YO] mata wa [I] kara [YU] ni Henka shita mono ni wa Umlaut wo tsukai-masu.

Kana-Moji [YA U] [E U] [YO U] [I U] [YU U]
(Slash) yøu
(Umlaut) yöu yüu
99-shiki you you you yuu yuu
Kunrei

  99-shiki de wa Gendai kanazukai ni awaseta tsuzuri ni nari-masu. Ippou, Kunrei-shiki de wa Chouon to shite atsukai-masu.

Double Apostrophe (Umlaut)

Kana-Moji [HA] [HE] [HI] [HO] [HU] [HA U]
(Umlaut) 'wa ë ï ö ü ''øu
Kunrei wa e i o u ou

  HA-gyou no oto ga Gochuu de WA-gyou ni naru Genshou wo HA-gyou Tenko-on to yobi-masu. Onsei-jou wa, [fe] → [hwe] → ['we] → [''e] no you ni Henka shita no de, Double Aphostrophe [''e] ni naru no desu ga, Double Quotation ["e] to magirawashii no de, Umlaut [ë] wo tsukai-masu. [HA U] dake wa Umlaut ga tsukaenai no de, Double Apostrophe wo sono mama tsukai-masu. Tatoeba [A HA U] wa "a''øu" to nari-masu.

Grave

  Grave wa Han-Boin-ka no shirushi desu. Kai-Youon ya Gou-Youon de arawasenai Tokushu-on wo arawasu tame ni tsukai-masu.

Kana-Moji [TEi] [TEyu] [TOu] [TE"i] [TE"yu] [TO"u]
(Grave) tèi tèyu tòu dèi dèyu dòu
Nippon tei teyu tou dei deyu dou
Kunrei tei teyu tou di dyu du
Hebon ti tyu tu di dyu du

Kakikae Rireki

  • 2018/08/01: Tsukuri-hajime
  • 2018/09/12: Mise-hirome
  • 2019/08/08: Breve kara Grave ni okikae