1937-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

移転しました。

(2018/08/06)

  Kunrei-Teigi no Roomaji ni wa 1954-nen*1 ni Kokuji sareru mae ni 1937-nen ni Kokuji sareta mono ga ari-masu. Furoku to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo shimesu shirushi wo tsuke-masu.

(Kaku-K'anchøu)
  Kokugo no Roomaji tsu'zuri-kata 'wa Juurai Ouou ni shite sono Touitsu wo kaki Shiyou-jøu Fuben sukunakarazu, kore wo Touitsu suru koto 'wa Kyöüiku-jøu, Gakujutsu-jøu hatamata Kokusai-K'ankei sono Ta yori mite, ki'wamete Hitsuyöu naru koto to shin-zu. Yotte Jikon hidari no toöri Roomaji tsu'zurikata wo Touitsu sen to su. Kaku-K'anchøu ni oite wa Zenji kore ga Jikkøu wo ki-su beshi.
(Shöuwa 12-nen 9-g'atsu 21-nichi) (Naikaku-Souri-Daijin Koushaku Kono'e Fumimaro)

  Hitotsu, Kokugo no Roomaji no tsu'zuri-kata wa Sahyöu ni yoru.

  • Roomaji tsu'zuri-kata Hyöu
a i u e o
ka ki ku ke ko kya kyu kyo
sa si su se so sya syu syo
ta ti tu te to tya tyu tyo
na ni nu ne no nya nyu nyo
ha hi hu he ho hya hyu hyo
ma mi mu me mo mya myu myo
ya i yu e yo
ra ri ru re ro rya ryu ryo
wa i u e o
ga gi gu ge go gya gyu gyo
za zi zu ze zo zya zyu zyo
da zi zu de do zya zyu zyo
ba bi bu be bo bya byu byo
pa pi pu pe po pya pyu pyo

  Futatsu, Zengøu ni sadamuru mono no hoka ni tsuite 'wa oömune hidari no Rei ni yoru.

  • 1. Chøuon no Fugøu wo fu-suru baai ni 'wa "okāsama", "kūsyū", "Ōsaka" no gotoku "¯" wo mochiüru koto
  • 2. Hatsuon 'wa subete "n" wo motte ara'wasu koto
  • 3. Hatsuon "n" to sono tsugi ni kuru Boin ("y" wo fukumu) to wo kirihanasu Hitsuyöu aru toki 'wa "hin-i", "kin-yōbi", "Sin-ōkubo" no gotoku "-" wo mochiüru koto
  • 4. Sokuon wa "gakkō", "happyō", "tossa", "Sapporo" no gotoku Shiin wo kasanete kore wo ara'wasu koto.
  • 5. Bunsho no kakihajime oyobi Koyüu-Meishi wa "Wagakuni no...", "Sizuoka", "Masasige" no gotoku Gotou wo oömoji to suru koto naö Koyüu-Meishi Ig'ai no Gotou wo oömoji to suru mo sashitsukaë nashi
  • 6. Tokushu-on no Hyöuki 'wa Jiyüu to su

Kaki-aratame