Passport-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

移転しました。

(2018/08/06)

Pasupooto-shiki (=Passport-shiki) Roomaji wo Shoukai shi-masu.

  • Boin-ji: a, e, i, o, u
  • Shiin-ji: b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, z
  • Han-Boin-ji: w, y
  • Kumiawase: (Shiin-ji + )(Han-Boin-ji + )Boin-ji
[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu]
a e i o u
[H+] ha he hi ho [HI] hya hyo hyu [HU] fu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se so su [SI] shi sha sho shu
[S+"] za ze zo zu [SI"] ji ja jo ju
[T+] ta te to [TI] chi cha cho chu [TU] tsu
[T+"] da de do [TI"] (ji) (ja) (jo) (ju) [TU"] (zu)
[W+] wa (e) (i) (o)
[Y+] ya yo yu

  Tsugi no Hyou wa Gairai-go no Hyouki de shimesareta 43-ko no oto desu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] fua fue fui fuo fuyo fuyu [HI] hie
[I] ie
[KU] kua kue kui kuo [KI] kie
[KU"] gua gue gui guo
[NI] nie
[SU] sui [SI] shie
[SU"] zui [SI"] jie
[TE] tei teyu [TO] tou
[TE"] dei deyu [TO"] dou
[TU] tsua tsue tsui tsuo [TI] chie
[U] ue ui uo
[U"] bu bua bue bui buo buyo buyu

  Passport wa Gairai-on wo Youon de wa naku, Chokuon 2-Moji de arawashi-masu. Tatoeba, [HU A] to [HUa] wa dochira mo "fua" to nari, Kubetsu shi-masen. Koko de Grave wo mochiite Ryousha wo Kubetsu shi-masu. [HUa] wa "fùa" to nari-masu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] fùa fùe fùi fùo fùyo fùyu [HI] hìe
[I] ìe
[KU] kùa kùe kùi kùo [KI] kìe
[KU"] gùa gùe gùi gùo
[NI] nìe
[SU] sùi [SI] shìe
[SU"] zùi [SI"] jìe
[TE] tèi tèyu [TO] tòu
[TE"] dèi dèyu [TO"] dòu
[TU] tsùa tsùe tsùi tsùo [TI] chìe
[U] ùe ùi ùo
[U"] bu bùa bùe bùi bùo bùyo bùyu

Kakikae Rireki

  • 2018/08/06: tsukuri-hajime
  • 2018/08/22: mise-hirome
  • 2019/08/08: Breve kara Grave ni okikae