Kunrei-Teigi to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

移転しました。

  Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-Teigi to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu.

Dai 2 hyou: Hebon-shiki

  • 2. Kokusaiteki-Kankei sono Ta Juurai no Kanrei wo niwaka ni aratame-gatai Jijou ni aru baai ni kagiri, Dai 2-Hyou ni kakageta tsuzuri ni yotte mo sashitsukaenai.

  "Niwaka ni aratame-gatai Jijou" to iu Hyougen wa kiwamete Shukanteki na mono desu. Gaimu-shou ga Passport de niwaka ni aratamete kurenai kagiri, Roomaji wo tsukau hito ni wa "niwaka ni aratame-gatai Jijou" na wake desu. Shitagatte Kunrei-Teigi no Hanqinai de Hebon-shiki wo tsukai-masu.

  • Shitasen wa Kunrei Dai 2-hyou no tsuzuri
[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu]
a e i o u
[H+] ha he hi ho fu [HI] hya hyo hyu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se shi so su [SI] sha sho shu
[S+"] za ze ji zo zu [SI"] ja jo ju
[T+] ta te chi to tsu [TI] cha cho chu
[T+"] da de (ji) do (zu) [TI"] (ja) (jo) (ju)
[W+] wa (e) (i) (o)
[Y+] ya yo yu

Dai 2-hyou: Fuzoku-go [WO]

  Fuzoku-go [WO] wa Kunrei Dai 1-hyou de wa "o", Dai 2-hyou de wa "wo" to nari-masu. Bunsho wo kaku baai, 1-Moji no tsuzuri wa narubeku saketai mono desu. Dai 2-hyou no "wo" wo tsukai-masu. Ippou, Fuzoku-go [HE] wa, hoka no tsuzuri mo naku, tsukawareru kazu mo sukunai no de, "e" no mama desu. Saigo ni Fuzoku-go [HA] wa "wa" desu.

Fuzoku-go [HA] [HE] [WO]
Blog wa e wo

Dai 1-kou, Dai 2-kou: Haneru oto (Hatsuon)

  • 1. Haneru oto [N~] wa subete "n" to kaku.
  • 2. Haneru oto wo arawasu "n" to tsugi ni kuru Boin-ji mata wa "y" to wo kiri-hanasu Hitsuyou ga aru baai ni wa, "n" no tsugi ni "'" wo ireru.

  Ushiro no Moji ga "b, m, p" de atte mo, tsune ni "n" to tsuzuri-masu. Boin-ji to 'y' no mae de wa, Kugiru shirushi Aposutorofi (=Apostrophe) "'" wo ire-masu.

Kana-Moji [KA N~] [KA N~ I] [KA N~ MI] [KA N~ NA]
Blog Kan (Kan'i) Kanmi Kanna

  Haneru oto ni wa Tsuika-Koumoku ga ari-masu.

Dai 3-kou: Tsumaru oto (Sokuon)

  Tsumaru oto wa omo ni [KA][PA][SA][TA]-Gyou no mae de tsukaware-masu.

Kana-Moji [I tu KI] [I tu PI] [I tu SI] [I tu TE] [I tu TI]
Blog Ikki Ippi Isshi Itte (Icchi)

  Tsumaru oto ni wa Tsuika-Koumoku ga ari-masu.

Dai 4-kou: Chouon

  • 4. Chouon wa Boin-ji no ue ni "^" wo tsukete arawasu. Nao, oomoji no baai wa Boin-ji wo narabete mo yoi.

  Chouon-Kigou ga tsukawarete iru baai wa akiraka ni Chouon na no de, Kunrei-Teigi ni shitagau Hitsuyou ga ari-masu. Tokoro ga, PC de Bunsho wo tsukuru baai wa, oomoji nomi narazu komoji de mo "^" wo tsukeru koto wa Kantan de wa ari-masen. Komoji de mo Boin-ji wo narabete "aa, ee, ii, oo, uu" to suru shika ari-masen.

Kana-Moji [A -] [E -] [I -] [O -] [U -]
Gensoku â ê î ô û
Kyoyou AA EE II OO UU
Blog aa ee ii oo uu

  Ippou, Chouon-Kigou ga tsukawarete inai baai, Chouon ka ina ka wa akiraka de wa ari-masen. Tatoeba, [KE I KO U] no [KE I] wo, Chouon ka ina ka ni kakawarazu "kei" to tsuzuru you ni, [KO U] mo, Chouon ka ina ka ni kakawarazu "kou" to tsuzuru kangae-kata wo tori-masu. Kanazukai ni shitagai, "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" to tsuzuri-masu.

Kana-Moji [A A] [E E] [E I] [I I] [O O] [O U] [U U]
Blog aa ee ei ii oo ou uu

  Gyaku ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" to tsuzutte mo Chouon de nai baai ga ari-masu. Sono baai, Kugiru shirushi Aposutorofi "'" *2 wo ireru koto mo deki-masu. Toku ni "aaa", "eee", "eei", "eii", "iii", "ooo", "oou", "ouu", "uuu" to narabu baai, Kugiri ga wakari-zuraku nari-masu. Tatoeba, "Koou" , "Kouu" wo "Ko'ou", "Kou'u" to tsuzuru koto de yomi-yasuku nari-masu.

Dai 5-kou: Tokushu-on

  • 5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru.

  Tokushu-on wa "Gaira-go no Hyouki" de kakagerarete iru 43-ko no oto wo Taishou ni shi-masu. Hebon-shiki no Onso*3 wo mochiireba, tsugi no you ni tsuzuru koto ga deki-masu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] fa fe fi fo fyo fyu [HI] hye
[I] ye
[KU] kwa kwe kwi kwo [KI] kye
[KU"] gwa gwe gwi gwo
[NI] nye
[SU] si [SI] she
[SU"] zi [SI"] je
[TE] ti tyu [TO] tu
[TE"] di dyu [TO"] du
[TU] tsa tse tsi tso [TI] che
[U] we wi wo
[U"] vu va ve vi vo vyo vyu

  Ue no tsuzuri no hoka ni mo Kuuran wo umeru Houhou de sadameru koto ga deki-masu*4. Sore ga dekinai kana-Moji no kumi-awase wa kogaki-gana (sute-gana) wo Futsuu no kana-Moji to shtie atsukai-masu. Tatoeba, [SEi] wa [SE I] to Kubetsu sezu, "sei" to tsuzuri-masu.

Dai 6-kou: Oomoji

  • 6. Bun no kaki-hajime, oyobi Koyuu-Meishi wa Gotou wo oomoji de kaku. Nao, Koyuu-Meishi Igai no Meishi no Gotou wo oomoji de kaite mo yoi.

  Kanji no Onqyomi de hajimaru kotoba to Gaira-go wa, yomu toki ni Chuui ga Hitsuyou na no de, Gotou wo oomoji ni shi-masu.

Tsuika-Koumoku: Kugiru oto (Seimon-Heisa-on)

  Tsumaru oto ga "ch" no mae ni kuru baai, Hebon-shiki no Kanrei ni shitagai "t" wo tsukai "tch" to tsuzuri-masu. Matsubi ni kuru tsumaru oto wa Seimon-Heisa-on de ari, "q" wo tsukai-masu. Boin-ji ya "y" no mae ni tsumaru oto ga kuru baai, "q" wo kasane-masu.

Kana-Moji [I tu TI] [A tu] [A tu A]
Blog Itchi aq aqqa

  Subete no tsumaru oto wo "q" ni oki-kaeru koto mo deki-masu. Tatoeba, "ikki, ippi, isshi, itte, itchi" wo "iqki, iqpi, iqshi, iqte, iqchi" to tsuzuri-masu.

  Kugiru shirushi Aposutorofi "'" wa habukareru osore ga aru no de, Kugiru oto "q" ni oki-kae-masu. Kono "q" mo Seimon-Heisa-on desu. Toku ni haneru oto "n" no ushiro ni Boin-ji ka "y" ga kuru baai, "q" wo habuku koto wa deki-masen. Tatoeba, "Kan'i" no "'" wo habuku to "kani" ni natte shimau no de, "Kanqi" to shi-masu.

Kana-Moji [KA N~ I]
Blog Kanqi

  Chouon ka ina ka wo Kiguru tame no "'" mo "q" ni oki-kaeru toto ga deki-masu. Tatoeba, "Ko'ou", "Kou'u" wa "Koqou", "Kouqu" to tsuzuru koto ga deki-masu.