Kanjion no Ichiran

移転しました。

(2018/02/18)

  Jouyou-Kanji-hyou ni wa 4668-ko no Kanji-Jukugo ga Teigi sarete i-masu. Kono naka de Onqyomi dake kazoeru to 375-ko no kotonaru Kanjion ga ari-masu. Sorera wo subete Shoukai shi-masu

(2018/07/21)

  Rekishiteki kanazukai de wa 468-ko no kotonaru Kanjion ga ari-masu. Kanji-Jukugo wa Douon-Igigo ga ooku naru tame, Rekishiteki kanazukai no mejirushi to naru Kigou wo Dounyuu shi-masu. Kigou no Chishiki ga nakute mo Kigou wo habuku koto de sono mama Roomaji to shite yome-masu.
  Kuwashiku wa tsugi no Kiji wo yonde kudasai.

Koushin Rireki

  • 2018/08/09: HA-Gyou Tenko-on wo Umurauto de arawashi-masu.
  • 2018/10/17: Shousai wa Rekishi-teki kanazukai no mejirushi ni idou shi-mashita.