Kugiri-Moji "-", "'", "q" no tsukaiwake

移転しました。

  Roomaji Blog wo kakitsuzukete kizuita no wa Kugiri-Moji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikime-masu.

"-" (Hyphen)

  Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi wo Kubetsu suru tame ni tsukai-masu. Keitaiso no kireme ni ire-masu. Tsuujou wa habuki-masu.

  • Rei: "Ishi"(Stone) to "I-shi"(Will)

"'" (Aphostrophe)

  Kigou wo habuita baai, onaji tsuzuri da ga, yomi wo Kubetsu suru tame ni tsukai-masu."n" ya "h" no ushiro ni tsukete Hatsuon(haneru-on) ya Chouon wo Meikaku ni shi-masu.

  • Rei: "ani" to "An'i", "Kohan" to "Koh'an", "Kohho" to "Koh'ho".

  Douyou ni Chouon to sore Igai wo Kubetsu shi-masu. Habuku koto mo deki-masu.

  • Rei: "Tou"(Tower) to "to'u"(Ask)

  Gomatsu no Sokuon

"q" (Seimon Heisa-on)

  Kigou wo tsukau to habukareru baai ga aru no de, sore wo fusegu tame ni "q" wo tsukai-masu. Aphostrophe wo tsukau baai de, habuku koto ga dekinai baai ni tsukai-masu. Sokuon to shite mo tsukai-masu.

  • Rei: "ani" to "Anqi", "Kohan" to "Kohqan", "Koqho" to "Kohho".
  • Rei: "aq"