Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

移転しました。

  Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-Teigi ni fukumarenai tsuzuri wo Shoukai shi-masu.

[a] [e] [i] [o] [ya] [yo] [yu] [e] [u]
xa xe xi xo xya xyo xyu xu
[HU] fa
(hwa)
fe
(hwe)
fi
(hwi)
fo
(hwo)
(fyu)
(hwyu)
[I] (ye)
[KU] (kwa)
(qa)
(kwe)
(qe)
(kwi)
(qi)
(kwo)
(qo)
[KU"] (gwa)
[SI"] je
zye
(jya) (jyo) (jyu) [SI ] she
sye
[TE] (t'i)
thi
(t'yu)
(thu)
[TO] (t'u)
(twu)
[TE"] (d'i)
dhi
(d'yu)
dhu
[TO"] (d'u)
(dwu)
[TI] che
tye
(cya) (cyo) (cyu)
[TU] tsa tse (tsi) tso
[U] (we)
(whe)
(wi)
(whi)
(who)
[U"] (vu) (va) (ve) (vi) (vo) (vyu)
[N~] [tu] [wa] [WE] [WI]
nn xtu
(xtsu)
xwa wye wyi
  • Kakko nashi wa Hissu Jissou
  • Kakko ari wa Tuika Jissou

  "gwa", "kwa", "nn" ga Kunrei-Teigi to kotonari-masu. Kunrei-Teigi de wa "gwa" wa [Guwa], "kwa" wa [Kuwa] desu ga, JIS X 4063 de wa, sorezore [Gua], [Kua] to nari-masu. Kono futatsu wa Gaitou-Moji ga kotonaru dake de, sore hodo Konran wa ari-masen. Tokoro ga, "nn" wa, tsugi no you ni Gaitou-Moji Igai mo kotonaru tsuzuri ga tsukuri-dasarete shimai, Konran no moto ni nari-masu.

Kana-Moji [ZE NI N~] [ZE N~ I N~] [ZE N~ NI N~]
Kunrei Zenin Zen'in Zennin
JIS X 4063 Zenin Zennin Zennnin