Kunrei-Teigi kara michibiki-dasu Hebon-shiki to Nippon-shiki

移転しました。

  Hebon-shiki mo Nippon-shiki mo Kunrei-Teigi kara michibiki-dase-masu. Kunrei-Teigi ni wazuka no Reigai wo tsuke-kuwaeru koto de, Hebon-shiki to Nippon-shiki ga dekiagari-masu.

Kunrei-shiki (Kunrei Dai 1-hyou)

A I U E O YA YU YO
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
S sa si su se so sya syu syo
T ta ti tu te to tya tyu tyo
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi hu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) (o)
G ga gi gu ge go gya gyu gyo
Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
D da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Haneru-on: "n"
 • Haneru-on: "n'" ("a, i, u, e, o, y" no mae)
 • Tsumaru-on: "kk, ss, tt, pp" (Shiin-ji wo kasaneru)
 • Chouon: "â, î, û, ê, ô" (Circumflex wo tsukau)
 • Chouon: "AA, II, UU, EE, OO" (Oomoji de katu Circumflex ga tsukaenai toki)

Kunrei Dai 2-hyou

A I U O YA YU YO
SH sha shi shu sho
TS tsu
CH cha chi chu cho
F fu
J ja ji ju jo
D di du dya dyu dyo
KW kwa
GW gwa
W wo
 • Ue 5-Gyou wa Hebon-shiki ni Yurai suru tsuzuri
 • Shita 4-Gyou wa Nippon-shiki ni Yurai suru tsuzuri

Hebon-shiki (Kunrei Dai 1-hyou, Dai 2-hyou ue 5-gyou)

 • Shitasen wa Kunrei Dai 2-hyou no tsuzuri
A I U E O YA YU YO
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
S sa shi su se so sha shu sho
T ta chi tsu te to cha chu cho
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi fu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) (o)
G ga gi gu ge go gya gyu gyo
Z za ji zu ze zo ja ju jo
D da (ji) (zu) de do (ja) (ju) (jo)
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Kunrei-Teigi ni fukumarenai kimari.
  • Haneru-on: "m" ("b, p, m" no mae)
  • Tsumaru-on: "t" ("ch" no mae)
  • Chouon: "ā, ī, ū, ē, ō" (Macron wo tsukau)

Nippon-shiki (Kunrei Dai 1-hyou, Dai 2-hyou shita 4-gyou)

 • Shitasen wa Kunrei Dai 2-hyou no tsuzuri
A I U E O YA YU YO WA
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo kwa
S sa si su se so sya syu syo
T ta ti tu te to tya tyu tyo
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi hu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) wo
G ga gi gu ge go gya gyu gyo gwa
Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
D da di du de do dya dyu dyo
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Kunrei-Teigi ni fukumarenai kimari.
  • "wi, we" wo tsukau.