Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai

移転しました。

  Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai wo matome-masu. Kakko-nai no tsuzuri wa Gairai-on de tsukai-masu.

Subete de onaji tsuzuri

[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu] [wa]
a e i o u
[H+] ha he hi ho + [HI] hya hyo hyu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu [KU] +
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu [KU"] +
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se + so su [SI] + + +
[S+"] za ze + zo zu [SI"] + + +
[T+] ta te + to + [TI] + + +
[T+"] da de + do + [TI"] + + +
[W+] wa + + +
[Y+] ya yo yu
[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] + + + + + + [HI] (hye)
[I] (ye)
[KU] (kwa) (kwe) (kwi) (kwo) [KI] (kye)
[KU"] (gwa) (gwe) (gwi) (gwo)
[NI] (nye)
[SU] + [SI] +
[SU"] + [SI"] +
[TE] + + [TO] +
[TE"] + + [TO"] +
[TU] + + + + [TI"] +
[U] (we) (wi) (wo)
[U"] (vu) (va) (ve) (vi) (vo) (vyo) (vyu)

Kotonaru tsuzuri

[HU] [HUa] [HUe] [HUi] [HUo] [HUyo] [HUyu]
Hebon fu (fa) (fe) (fi) (fo) (fyo) (fyu)
Shin-Nippon hu
Kunrei hu (hwa) (hwe) (hwi) (hwo) (hwyo) (hwyu)
99 hu (fa) (fe) (fi) (fo) (fyo) (fyu)
[SI] [SIe] [SIya] [SIyo] [SIyu] [SUi]
Hebon shi (she) sha sho shu (si)
Shin-Nippon
Kunrei
99
si (sye) sya syo syu (swi)
[SI"] [SI"e] [SI"ya] [SI"yo] [SI"yu] [SU"i]
Hebon ji (je) ja jo ju (zi)
Shin-Nippon
Kunrei
99
zi (zye) zya zyo zyu (zwi)
[TEi] [TEyu] [TOu] [TE"i] [TE"yu] [TO"u]
Hebon
Shin-Nippon
(ti) (tyu) (tu) (di) (dyu) (du)
Kunrei (di) (dyu) (du)
99 (tji) (tju) (twu) (dji) (dju) (dwu)
[TI] [TIe] [TIya] [TIyo] [TIyu]
Hebon chi (che) cha cho chu
Shin-Nippon ci (cye) cya cyo cyu
Kunrei
99
ti (tye) tya tyo tyu
[TI"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]
Hebon ji ja jo ju zu
Shin-Nippon
Kunrei
99
zi zya zyo zyu zu
99 Honji di dya dyo dyu du
[TU] [TUa] [TUe] [TUi] [TUo]
Hebon tsu (tsa) (tse) (tsi) (tso)
Shin-Nippon cu (ca) (ce) (cwi) (co)
Kunrei tu (twa) (twe) (twi) (two)
99 tsu (tsa) (tse) (tsi) (tso)

(Sankou) Nippon-shiki dake no tsuzuri

[KUwa] [KU"wa] [WE] [WI] [WO]
Nippon kwa gwa we wi wo