99-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

移転しました。

99-shiki Roomaji wo Shoukai shi-masu.

  • Boin-ji: a, e, i, o, u
  • Shiin-ji: b, d, f, g, h, k, m, n, p, r, s, t, ts, v, z
  • Han-Boin-ji: j, w, y
  • Kumiawase: (Shiin-ji + )(Han-Boin-ji + )Boin-ji
[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu]
a e i o u
[H+] ha he hi ho hu [HI] hya hyo hyu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se si so su [SI] sya syo syu
[S+"] za ze zi zo zu [SI"] zya zyo zyu
[T+] ta te ti to tu [TI] tya tyo tyu
[T+"] da de (zi) do (zu) [TI"] (zya) (zyo) (zyu)
[T+"] di du [TI"] dya dyo dyu
[W+] wa (e) (i) (o)
[Y+] ya yo yu

  Tsugi no Hyou wa Gairai-go no Hyouki de shimesareta 43-ko no oto desu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] fa fe fi fo fyo fyu [HI] hye
[I] ye
[KU] kwa kwe kwi kwo [KI] kye
[KU"] gwa gwe gwi gwo
[NI] nye
[SU] swi [SI] sye
[SU"] zwi [SI"] zye
[TE] tji tju [TO] twu
[TE"] dji dju [TO"] dwu
[TU] tsa tse tsi tso [TI] tye
[U] we wi wo
[U"] vu va ve vi vo vyo vyu