Kunrei Dai 1-hyou ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

移転しました。

Kono Blog wa Hebon-shiki ni motozuite Kakuchou shite i-masu ga, Kunrei Dai 1-hyou wo kakuchou suru Houhou mo Shoukai shi-masu.

  • Boin-ji: a, e, i, o, u
  • Shiin-ji: b, d, g, h, k, m, n, p, r, s, t, z
  • Han-Boin-ji: w, y
  • Kumiawase: (Shiin-ji + )(Han-Boin-ji + )Boin-ji
  • "ia, ie, io, iu" wo mijikaku suru to "ya, ye, yo, yu" ni kawari-masu.
  • "ua, ue, ui, uo" wo mijikaku suru to "wa, we, wi, wo" ni kawari-masu.
[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu]
a e i o u
[H+] ha he hi ho hu [HI] hya hyo hyu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se si so su [SI] sya syo syu
[S+"] za ze zi zo zu [SI"] zya zyo zyu
[T+] ta te ti to tu [TI] tya tyo tyu
[T+"] da de (zi) do (zu) [TI"] (zya) (zyo) (zyu)
[W+] wa (e) (i) (o)
[Y+] ya yo yu

  Tsugi no Hyou wa Gairai-go no Hyouki de shimesareta 43-ko no oto desu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] hwa hwe hwi hwo hwyo hwyu [HI] hye
[I] ye
[KU] kwa kwe kwi kwo [KI] kye
[KU"] gwa gwe gwi gwo
[NI] nye
[SU] swi [SI] sye
[SU"] zwi [SI"] zye
[TE] (tei) (teyu) [TO] (tou)
[TE"] di dyu [TO"] du
[TU] twa twe twi two [TI] tye
[U] we wi wo
[U"] (vu) (va) (ve) (vi) (vo) (vyo) (vyu)
  • "tou, teyu, tei" wa mijikaku deki-masen.
  • "v" wa Kunrei-Teigi ni fukumarete inai no de, "v" no kawari ni "bu" wo tsukai-masu. "va, ve, vi, vo, vu, vyo, vyu" wa "bua, bue, bui, buo, bu, buyo, buyu" to nari-masu.