Hebon-shiki ni motozuita Gairai-go no Hyouki

移転しました。

5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru.

  Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete i-masu. Sorera wo subete arawaseru no wa Hebon-shiki ni Yurai shita Roomaji ni nari-masu.

[a] [e] [i] [o] [yo] [yu] [e] [u]
[HU] (fa) (fe) (fi) (fo) (fyo) (fyu) [HI] (hye)
[I] (ye)
[KU] (kwa) (kwe) (kwi) (kwo) [KI] (kye)
[KU"] (gwa) (gwe) (gwi) (gwo)
[NI] (nye)
[SU] (si) [SI] (she)
[SU"] (zi) [SI"] (je)
[TE] (ti) (tyu) [TO] (tu)
[TE"] (di) (dyu) [TO"] (du)
[TU] (tsa) (tse) (tsi) (tso) [TI] (che)
[U] (we) (wi) (wo)
[U"] (vu) (va) (ve) (vi) (vo) (vyo) (vyu)

  Kore made no kumiawase de arawasenai baai wa, ko-gaki no kana-Moji wo Futsuu no kana to minashi-masu. Hebon-shiki ni wa kono you na kumiawase wa ari-masen ga, tatoeba, Kunrei Dai 1-hyou wo kakuchou shita toki no "tei, teyo, tou" ga kore ni atehamari-masu.

Kana-Moji [TA] [TEe] [TEei] [TEyu] [TI] [TIyu] [TO] [TOu] [TU]
Hebon ta te (ti) (tyu) chi chu to (tu) tsu
Kunrei ta te (tei) (teyu) ti tyu to (tou) tu

  Owari ni Gaira-on wo fukunda Hebon-shiki no Table wo Shoukai shi-masu. Kakko no naka no tsuzuri ga Gairai-on desu.

a e i o u a e o u
a e i o u
b ba be bi bo bu by bya byo byu
d da de (di) do (du) dy (dyu)
g ga ge gi go gu gy gya gyo gyu
gw (gwa) (gwe) (gwi) (gwo)
h ha he hi ho hy hya (hye) hyo hyu
f (fa) (fe) (fi) (fo) fu fy (fyo) (fyu)
k ka ke ki ko ku ky kya (kye) kyo kyu
kw (kwa) (kwe) (kwi) (kwo)
m ma me mi mo mu my mya myo myu
n na ne ni no nu ny nya (nye) nyo nyu
p pa pe pi po pu py pya pyo pyu
r ra re ri ro ru ry rya ryo ryu
s sa se (si) so su
sh shi sh sha (she) sho shu
t ta te (ti) to (tu) ty (tyu)
ch chi ch cha (che) cho chu
ts (tsa) (tse) (tsi) (tso) tsu
v (va) (ve) (vi) (vo) (vu) vy (vyo) (vyu)
w wa (we) (wi) (wo) y ya (ye) yo yu
z za ze (zi) zo zu
j ji j ja (je) jo ju