Kunrei-shiki to Nippon-shiki, Hebon-shiki no chigai

移転しました。

  Kunrei Dai 2-hyou ni wa, 22-ko no tsuzuri ga ari-masu. Sono uchi 8-ko ga Nippon-shiki ni Yurai shi, 14-ko ga Hebon-shiki ni Yurai shi-masu.

  • Nippon-shiki: di, du, dya, dyo, dyu, gwa, kwa, wo
  • Hebon-shiki: cha, chi, cho, chu, fu, ja, ji, jo, ju, sha, shi, sho, shu, tsu

Onaji tsuzuri

[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu] [wa]
a e i o u
[H+] ha he hi ho + [HI] hya hyo hyu
[H+"] ba be bi bo bu [HI"] bya byo byu
[H+'] pa pe pi po pu [HI'] pya pyo pyu
[K+] ka ke ki ko ku [KI] kya kyo kyu [KU] +
[K+"] ga ge gi go gu [KI"] gya gyo gyu [KU"] +
[M+] ma me mi mo mu [MI] mya myo myu
[N+] na ne ni no nu [NI] nya nyo nyu
[R+] ra re ri ro ru [RI] rya ryo ryu
[S+] sa se + so su [SI] + + +
[S+"] za ze + zo zu [SI"] + + +
[T+] ta te + to + [TI] + + +
[T+"] da de + do + [TI"] + + +
[W+] wa +
[Y+] ya yo yu

Kotonaru tsuzuri

  Kakko-nai wa Dai 2-hyou no tsuzuri desu.

[HU] [KUwa] [KU"wa] [WO]
Nippon hu (kwa) (gwa) (wo)
Kunrei hu o
Hebon (fu) o
[SI] [SIya] [SIyo] [SIyu] [SI"] [SI"ya] [SI"yo] [SI"yu]
Nippon si sya syo syu zi zya zyo zyu
Kunrei si sya syo syu zi zya zyo zyu
Hebon (shi) (sha) (sho) (shu) (ji) (ja) (jo) (ju)
[TI] [TIya] [TIyo] [TIyu] [TU]
Nippon ti tya tyo tyu tu
Kunrei ti tya tyo tyu tu
Hebon (chi) (cha) (cho) (chu) (tsu)
[TI"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]
Nippon (di) (dya) (dyo) (dyu) (du)
Kunrei zi zya zyo zyu zu
Hebon (ji) (ja) (jo) (ju) zu

  Kono Blog de wa Hebon-shiki ni Yurai suru tsuzuri wo tsukai-masu.