1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

移転しました。

Maegaki

  • 1. Ippan ni Kokugo wo kaki-awarasu baai wa, Dai 1-hyou ni kakageta tsuzuri-kata ni yoru mono to suru.
  • 2. Kokusai-teki-Kankei sono Ta Juurai no Kanrei wo niwaka ni aratame-gatai Jijou ni aru baai ni kagiri, Dai 2-hyou ni kakageta tsuzuri ni yotte mo sashitsukaenai.
  • 3. Zen 2-kou no izure no baai ni oite mo, oomune soegaki wo Tekiyou suru.

Dai 1- hyou

[() wa Juushutsu wo shimesu.]

A I U E O YA YU YO
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
S sa si su se so sya syu syo
T ta ti tu te to tya tyu tyo
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi hu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) (o)
G ga gi gu ge go gya gyu gyo
Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
D da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo

Dai 2- hyou

A I U O YA YU YO
SH sha shi shu sho
TS tsu
CH cha chi chu cho
F fu
J ja ji ju jo
D di du dya dyu dyo
KW kwa
GW gwa
W wo

Soegaki

  Zenhyou ni sadameta mono no hoka, oomune tsugi no Kakukou ni yoru.

  • 1. Haneru oto wa subete "n" to kaku.
  • 2. Haneru oto wo arawasu "n" to tsugi ni kuru Boin-ji mata wa "y" to wo kirihanasu Hitsuyou ga aru baai ni wa, "n" no tsugi ni "'" wo ireru.
  • 3. Tsumaru oto wa, Saisho no Shiin-ji wo kasanete arawasu.
  • 4. Chouon wa Boin-ji no ue ni "^" wo tsukete arawasu. Nao, oomoji no baai wa Boin-ji wo narabete mo yoi.
  • 5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru.
  • 6. Bun no kakihajime, oyobi Koyuu-Meishi wa Gotou wo oomoji de kaku. Nao, Koyuu-Meishi Igai no Meishi no Gotou wo oomoji de kaite mo yoi.