Tsuzuri

Kunrei-Teigi to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-Teigi to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu. Kunrei-Teigi 1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji - Roomaji Blog Wepimosezu Dai 2 hyou: Heb…

Fuzoku-go [WO] no tsuzuri

Fuzoku-go [WO] wo, "o" de wa naku sono mama "wo" to tsuzutte iru Shiryou ga ari-masu. 1911-nen ni Soukan sareta "RÔMAZI SEKAI *1" to iu Gekkan-shi desu. Kore wa Nippon-shiki ni motozuita Zasshi de, "wo" wo sono mama de tsuzutte i-masu. Ho…

Rekishi-teki kanazukai

Nihon-go wo kataru ni wa Rekishi-teki-kanazukai no Chishiki mo Hitsuyou desu. Rekishi-teki-kanazukai ni wa Nippon-shiki Roomaji wo tsukai-masu. Ippou, Gendai-kanazukai ni wa Hebon-shiki Roomaji wo tsukai-masu. Iroha uta Rekishi-teki Iro h…

Gensoku to Kyoyou to Kinshi

Ima made no Naiyou kara, kono Blog no Gensoku to Kyoyou to Kinshi wo Seiri shi-masu. Dai-Gensoku Hebon-shiki ni shitagai-masu. Chouon no kawari ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" wo tsukai, "ee" to "ei" oyobi "oo" to "ou" no tsukaiwake wa Ge…

Fuzoku-go [HA][HE][WO] to yotsu-gana

Gendai-kanazukai ni wa, [HA][HE][WO][TI"][TU"] to kaite, "wa, e, o, ji, zu" to yomu kana-Moji ga ari-masu. Hebon-shiki de wa, "wa, e, o, ji, zu" to kaki-masu. Kana-Moji de [HA][HE][WO] to kaku no wa Fuzoku-go no mejirushi no tame desu ga,…

Oomoji wo tsukau baai

6. Bun no kakihajime, oyobi Koyuu-Meishi wa Gotou wo oomoji de kaku. Nao, Koyuu-Meishi Igai no Meishi no Gotou wo oomoji de kaite mo yoi. Tsugi no baai ni, oomoji wo tsukai-masu. Bun no kakihajime Koyuu-Meishi Kanji-Jukugo Gairai-go (Origi…

Hebon-shiki ni motozuita Gairai-go no Hyouki

Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou 5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru. Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete i-masu. Sor…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai, sono 2

4. Chouon wa Boinji no ue ni "^" wo tsukete arawasu. Nao, oomoji no baai wa Boin-ji wo narabete mo yoi. Nobasu oto wa kono Blog no Saisho no kakikomi de, kanazukai ni shitagau to kimete i-masu. Riyuu wa "ô" to kaku no ga tadashii to tonaet…

Tsumaru oto (Sokuon) no toriatsukai

3. Tsumaru oto wa, Saisho no Shiin-ji wo kasanete arawasu. Tsumaru oto wa tsune ni "q" to kakitai tokoro desu ga, tsumaru oto ga Saigo ni kuru Tango wa nai no de, haneru oto to wa Jijou ga kotonari-masu. haneru oto san sankai sanbai sanchu…

Haneru oto (Hatsuon) no toriatsukai

1. Haneru oto wa subete "n" to kaku. 2. Haneru oto wo arawasu "n" to tsugi ni kuru Boin-ji mata wa "y" to wo kirihanasu Hitsuyou ga aru baai ni wa, "n" no tsugi ni "'" wo ireru. Haneru oto wa tsune ni "n" de kaki-masu. Totoeba, sakana no "…

Kunrei-shiki to Nippon-shiki, Hebon-shiki no chigai

Kunrei Dai 2-hyou ni wa, 22-ko no tsuzuri ga ari-masu. Sono uchi 8-ko ga Nippon-shiki ni Yurai shi, 14-ko ga Hebon-shiki ni Yurai shi-masu. Nippon-shiki: di, du, dya, dyo, dyu, gwa, kwa, wo Hebon-shiki: cha, chi, cho, chu, fu, ja, ji, jo,…

1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

Roomaji no tsuzurikata Maegaki 1. Ippan ni Kokugo wo kaki-awarasu baai wa, Dai 1-hyou ni kakageta tsuzuri-kata ni yoru mono to suru. 2. Kokusai-teki-Kankei sono Ta Juurai no Kanrei wo niwaka ni aratame-gatai Jijou ni aru baai ni kagiri, Da…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai

Nobasu oto wa Kanji-Jukugo de Chouon to yobi-masu. Roomaji ni wa Chouon ni tsukau Moji ga ari-masu. "Â, Ê, Î, Ô, Û â, ê, î, ô, û" no 10-ko desu. Tokoro ga, korera no Moji wa, Konpyuuta (Computer) de Nyuuryoku shizuraku, Pasupooto (Passpor…

Roomaji de Blog wo hajime-masu

Roomaji de Blog wo hajime-masu. Hebon-shiki wo tsukai, kana-Moji wo Ichimoji-Ichimoji zudu okikae-masu. Chouon ni tai-shite Saakamufurekkusu (Circumflex) ya Makuron (Macron) wo tsukai-masen. Kana-moji de [O U] to kaite areba, sono mama "o…